Переваги сертифікованного виробництва біогаза або біометану за стандартом ISCC

ISCC означає "International Sustainability and Carbon Certification", що перекладається як "Міжнародний стандарт сталості та сертифікації вуглецю". Це система сертифікації, яка ставить за мету забезпечити сталість та визначити вуглецевий відбиток продуктів і послуг.
Тобто у контексті ISCC, що спеціалізується на сталості та відповідності у галузі виробництва енергії, "сталість" може включати в себе такі аспекти:
 • Соціальна відповідальність: Враховання умов праці, прав людини та взаємовідносин з місцевою спільнотою.
 • Екологічна відповідальність: Мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, зокрема управління викидами парникових газів та ефективне використання ресурсів.
 • Визначення джерел сировини: Спрямованість на використання стійких, відновлюваних джерел сировини.
 • Трасуваність та відстеження: Здатність відстежувати походження сировини та продукції на різних етапах ланцюга виробництва.
 • Сприяння сталому розвитку: Продукція енергії з урахуванням вимог сталого розвитку, що сприяє довгостроковому економічному, екологічному та соціальному благополуччю.
Таким чином, коли говорять про "сталість" в контексті ISCC, мають на увазі відповідність високим стандартам в усіх цих аспектах у виробництві енергії.

Однако коли ми кажемо про сертифікацію виробництва, а саме сертифікацію біогазового заводу за стандартами, такими як ISCC, зазвичай включає ряд етапів та критеріїв, спрямованих на забезпечення сталості та відповідності середовищевим та соціальним стандартам. Основні елементи сертифікації біогазового заводу можуть включати:
 • Джерела сировини: Оцінка джерел сировини для виробництва біогазу. Це може включати в себе вирощування енергетичних культур, використання відходів сільськогосподарського виробництва чи інших органічних відходів.
 • Виробництво біогазу: Оцінка процесів виробництва біогазу, включаючи технології, викиди парникових газів, керування відходами та енергоефективність.
 • Соціальні аспекти: Врахування соціальних аспектів, таких як умови праці, безпека праці, взаємовідносини з місцевою спільнотою та інші соціальні впливи.
 • Визначення вуглецевого відбитку: Визначення впливу на зміну клімату та вуглецевого відбитку продукції біогазу.
 • Трасуваність та документація: Система трасуваності, яка дозволяє відслідковувати походження сировини та інші аспекти виробництва.
 • Управління якістю та стандартами безпеки: Визначення систем управління якістю та впровадження стандартів безпеки.
 • Аудит та перевірка: Проведення аудитів та перевірок з метою визначення відповідності стандартам.
Ці елементи можуть варіюватися в залежності від конкретного стандарту та регіональних вимог. Розглядайте конкретні вимоги ISCC або інших подібних стандартів, які можуть бути застосовані в вашому регіоні та галузі.

Для успішного проходження сертифікації, хотілось би зазначити, що розробка та впровадження системи ISCC на біогазовому заводі вимагає певної підготовки та часу. Важливо розуміти, що це процес, який включає в себе ряд кроків, і час на реалізацію може варіюватися в залежності від розміру заводу, його поточного стану та наявних ресурсів. Ось кілька кроків, які можна взяти до уваги:
 • Оцінка вимог та відповідність: Почніть з ретельної оцінки вимог стандарту ISCC і визначення того, що саме потрібно зробити для відповідності. Це може включати в себе аудит стану справ у сфері виробництва біогазу, використання сировини, соціальних аспектів тощо.
 • Планування та розробка системи: Розробіть план впровадження системи ISCC. Це включає в себе визначення відповідальних осіб, необхідних ресурсів, технічних змін у виробництві, які можуть знадобитися для відповідності стандарту.
 • Освіта та підготовка персоналу: Забезпечте, що персонал, який буде працювати з системою ISCC, отримає необхідну освіту та підготовку. Це може включати в себе навчання щодо нових процедур, ведення документації та відповідальності за відповідність стандарту.
 • Впровадження системи: Поступово впроваджуйте систему ISCC, включаючи всі необхідні зміни та оновлення виробничих процесів.
 • Аудит та сертифікація: Проведіть внутрішній аудит для перевірки відповідності та підготуйтеся до зовнішнього аудиту, який проводить сертифікаційна організація. Успішне проходження аудиту дозволить отримати сертифікат ISCC.
 • Постійне вдосконалення: Система ISCC має бути постійно вдосконалюваною. Постійно вносьте зміни відповідно до вимог стандарту та вдосконалюйте процеси.
Також варто зазначити що для успішного функціонування будь якої системи менеджменту важним єтапом є залученність фахівців різного рівня.

Ведення системи сертифікації, такої як ISCC, на підприємстві зазвичай відбувається спільно з рядом відділів та фахівців, ініціатива та відповідальність розподіляються між різними командами. Точна структура та розподіл обов'язків може варіюватися залежно від розміру підприємства, його галузі та організаційної структури. Ось кілька ключових ролей та відділів, які часто взаємодіють у веденні системи сертифікації:
 • Вище керівництво та менеджмент:
 • Вищий керівництво: Забезпечує підтримку та визначає стратегічні напрямки для впровадження та ведення системи сертифікації.
 • Менеджмент якості та сталості: Відповідає за розробку, впровадження та підтримку системи сертифікації.

Відділ якості та сертифікації:
 • Менеджер якості: Відповідає за впровадження та ведення системи сертифікації, аудити та взаємодію з сертифікаційними організаціями.
 • Відділ виробництва:
 • Інженери виробництва: Забезпечують виконання технічних аспектів, пов'язаних з виробництвом біогазу відповідно до стандартів.

Відділ з ресурсів та постачання:
 • Менеджери постачання: Відповідають за управління ланцюгом постачання та забезпечення відповідності сировини до стандартів.
 • Відділ безпеки та охорони праці:
 • Спеціалісти з охорони праці: Забезпечують відповідність стандартам щодо безпеки та умов праці.

Фахівці з соціальних питань:
 • Менеджери з соціальної відповідальності підприємства: Відповідають за аспекти, пов'язані з соціальною відповідальністю, такі як взаємодія з місцевою спільнотою.

ІТ-спеціалісти:
 • Спеціалісти з інформаційних технологій: Забезпечують відповідність електронної документації та систем трасування.

Система ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) може надавати ряд переваг для біогазових заводів на міжнародному рівні та для країни вцілому:
 • Сталість та Середовище:Глобальне визнання: ISCC є міжнародно визнаним стандартом, що може підвищити репутацію та визнання біогазового заводу на міжнародному рівні.
 • Відповідність стандартам сталості: Система ISCC допомагає підтвердити дотримання стандартів сталості та високих екологічних стандартів, що важливо для споживачів та партнерів.
 • Торгові можливості:Доступ до ринків зелених та сталих продуктів: Сертифікація ISCC може відкривати доступ до ринків, де цінуються та вимагаються стали та екологічно відповідні продукти.
 • Вуглецевий аспект:Управління вуглецевим відбитком: ISCC дозволяє біогазовому заводу вимірювати та управляти своїм вуглецевим відбитком, що стає все важливішим у контексті зобов'язань щодо зменшення викидів парникових газів.
 • Соціальна відповідальність:Збалансовані соціальні аспекти: ISCC враховує соціальні аспекти, такі як умови праці та взаємовідносини з місцевою спільнотою, що сприяє сталому розвитку.
 • Достовірність та трасуваність:Достовірність продукції: Система ISCC забезпечує трасуваність сировини та продукції, що допомагає визначити їхнє походження та відповідність стандартам.
 • Міжнародна співпраця:Співпраця та обмін досвідом: Біогазові заводи, сертифіковані за ISCC, можуть легше вступати в міжнародні спільноти та партнерства, обмінюватися досвідом та брати участь у спільних ініціативах.
 • Законодавча відповідність:Відповідність законодавству та регулюванням: Сертифікація за ISCC допомагає відповідати вимогам законодавства та регулюванням в галузі сталості та виробництва енергії.

Враховуючи зростаючий інтерес до сталості та відповідального виробництва, сертифікація ISCC може бути важливим елементом для біогазового заводу, щоб вирізнятися на міжнародному ринку та сприяти сталому розвитку.

В різних країнах і регіонах існуває ряд інцентивів, дотацій та інших підтримок для компаній, які виробляють біогаз, біометан або біо-СПГ та мають сертифікати, зокрема, такі як сертифікація за стандартом ISCC або аналогічними стандартами сталості та відповідальності.
Дотації та вищі ціни для сертифікованих продуктів можуть бути встановлені в рамках національних програм енергетичної ефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії, а також стратегій сталого розвитку. Також, вищі ціни можуть бути обумовлені попитом споживачів та компаній, які активно прагнують використовувати стали та відповідально вироблені енергетичні ресурси.

Додаткові заохочення для сертифікованих компаній можуть бути пов'язані із зобов'язаннями країни щодо зменшення викидів парникових газів, покращення екологічних показників та стимулювання виробництва енергії з використанням відновлювальних джерел.

Важливо вивчати конкретні законодавчі та економічні умови кожної країни чи регіону, оскільки підходи та стимули можуть суттєво відрізнятися. Також, взаємодія з органами влади, програмами підтримки та галузевими об'єднаннями може допомогти отримати докладнішу інформацію про доступні заходи підтримки для сертифікованих біогазових компаній.

При впровадженні ISCC на своєму заводі, рекомендується звертатися до організації, яка видає сертифікати, а також вивчати конкретні умови та можливості взаємодії з іншими стандартами, які можуть бути важливими для вашої галузі та ринку.

Виникли питання – звертайтесь

info@certification.ua

21.11.2023

ОСТАННІ НОВИНИ

  © 2023 MNC Group
  • Смирнов Олександр, Директор МНС ГРУП
  • Адреса: Україні, м. Харків, Проспект Науки 60